Dressur av fuglehunder

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Styret i Nordenfjeldske Fuglehundklub ønsker å gi en kommentar om klubben sin holdning til dressurpraksis av jakthunder.

Synet på hundevelferd har gjennomgått store endringer i løpet av få tiår, og det har satt sitt preg på vår omgang med hunder. Det er ikke lenger bare opp til oss selv å avgjøre hvordan vi dresserer og tar vare på våre hunder.

En jakthund har sterke instinkter, og dette må vi som hundeeiere ha en viss kontroll på. Da er det ikke alltid nok å bare overse uønsket atferd og belønne ønsket atferd. Det samme gjelder i hverdagslivet, hvor fysisk inngripen og korrigering tidvis kan være påkrevd – til beste for både hund og omgivelser. Å nappe i båndet eller å ta i hunden uten at det påfører skade eller smerte vil ikke være i strid med Dyrevelferdsloven.

Dressur og metode må alltid tilpasses den enkelte hund. De begrensende faktorene som måtte ligge i det å få fram en lydig og harmonisk hund, er nok først og fremst å finne hos oss som hundeeiere.

Med bakgrunn i at NFK er en medlemsklubb underlagt Fuglehundklubbenes Forbund (FKF), og FKF har hatt et ønske om å gi en felles uttalelse på vegne av alle klubber tilknyttet FKF, har vi avventet denne.

FKF har nå distribuert på sin hjemmeside og FB (se artikkel under) en uttalelse hvor vårt felles syn kommer klart frem. Sitat: «FKF tar sterk avstand fra dressur, instruksjon og håndtering av hund som er i strid med Dyrevelferdsloven, retningslinjer for instruktørutdannelse og/eller jaktprøveregelverket».

Styret i NFK gir full tilslutning til FKF sin uttalelse og holdning i forhold til dressur av fuglehunder. 

Vi viser for øvrig til klubbens lover hvor vårt standpunkt klart fremgår. Sitat fra §1-2 «. … NFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder».

NFK tar samtidig sterk avstand fra den netthets som enkeltpersoner i fuglehundmiljøet er utsatt for i den senere tiden. Våre myndigheter, NKK og FKF har et regelverk og tilhørende varslingsrutiner som bør benyttes dersom man opplever uønsket dressurpraksis.

Styret i NFK

 

Artikkel fra Fuglehundklubbenes Forbund (FKF):

FKF tar sterk avstand fra dressur, instruksjon og håndtering av hund som er i strid med Dyrevelferdsloven, retningslinjene for instruktørutdannelse og/eller jaktprøveregelverket.

FKF har et bevisst og aktivt fokus på dyrevelferd, og tar sterk avstand fra dressur som er i strid med Dyrevelferdsloven.

Dressurmetoder i strid med Dyrevelferdsloven, retningslinjene for instruktørutdannelse eller jaktprøveregelverket er ikke akseptabelt i vårt miljø. Det vil være i strid med hva FKF står for og er ikke representativt for FKF eller medlemsklubbene.

Det har tidligere vært tilfeller med dressurformer som vi tar avstand fra og som ikke er forenelig med rett og god dressur av hund. Nettopp derfor har FKF gjennom det siste tiår arbeidet aktivt for å bedre våre regler, herunder instruktørregelverket og jaktprøveregelverket, for å sikre at regelverket og vår policy ivaretar dyrevelferden og er i samsvar med Dyrevelferdsloven.

FKF har varslingsrutiner som oppfordrer deltakere til å si ifra om uønsket adferd, og et regelverk som sikrer rett behandling. Vi er klare på at dette bør skje i formaliserte former og ikke gjennom sosial netthets.

Dressur, instruksjon og håndtering av hund i strid med Dyrevelferdsloven, retningslinjene for instruktørutdannelse eller jaktprøveregelverket tar vi sterk avstand fra. Overtredelser vil bli vurdert iht. FKFs og NKKs disiplinærregler. Den som opplever eller blir kjent med dyremishandling har et ansvar for å anmelde dette så snart som mulig til Mattilsynet eller politiet. Det fremgår klart av vårt regelverk at en som er dømt for dyremishandling ikke kan ha tillitsverv i FKF eller medlemsklubbene.

FKF